Algemene Voorwaarden

Pijn Reset COACH
Behandel- en coachingstrajecten gebaseerd op de Pijn Reset Methode

(Versie oktober 2023)

VISSERVITALITEIT is een eenmanszaak gedreven door PETRA VISSER, opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85317276.

VISSERVITALITEIT werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

NB. Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt voor zowel consumenten als zakelijk afnemers (bedrijven). Daar waar specifieke bepalingen enkel gelden voor de ene of de andere doelgroep, zal dit altijd uitdrukkelijk worden vermeld.

VISSERVITALITEIT

Bandijk 39
4251 ME  Werkendam
www.visservitaliteit.nl
E. petra@visservitaliteit.nl

1. Definities

Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).

Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Koop op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals telefonische of digitale verkoop.

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die VISSERVITALITEIT ter beschikking stelt die een opdrachtgever kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

ERISIETSMISGEGAAN: Onafhankelijke klachtenregeling en door VWS erkende geschillencommissie.

Offerte: Elke aanbieding van VISSERVITALITEIT die wordt gedaan aan opdrachtgever, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.

Opdracht: De dienstverlening of het product dat door VISSERVITALITEIT geleverd wordt.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (consument) of rechtspersoon (bedrijf) met wie VISSERVITALITEIT de overeenkomst sluit.

Schriftelijk: Alle communicatie tussen die VISSERVITALITEIT betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.

Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen VISSERVITALITEIT en opdrachtgever waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst of product VISSERVITALITEIT tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.

Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VISSERVITALITEIT geen invloed kan uitoefenen en waardoor VISSERVITALITEIT niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.

Partijen: VISSERVITALITEIT en de opdrachtgever samen.

Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken.

Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

2. Algemeen

 1. VISSERVITALITEIT richt zich met name op het online en offline klachtgericht behandelen en coachen van mensen, alles in de meest ruime zin van het woord.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere (toekomstige) aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VISSERVITALITEIT en een opdrachtgever, waarop VISSERVITALITEIT deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 4. Door de volgende zaken verklaart opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat:
  • Door de factuur te betalen gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden. (waarbij de voorwaarden zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is gelinkt naar deze voorwaarden); of
  • schriftelijk goedkeurende opdrachtverstrekking (waarbij de voorwaarden vooraf zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is gelinkt naar deze voorwaarden); of
  • mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking.
  Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst VISSERVITALITEIT altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden en zal terstond een versie nazenden.
 5. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met VISSERVITALITEIT, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
 6. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 7. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 8. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na (mondelinge of schriftelijke) aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod van VISSERVITALITEIT inclusief deze algemene voorwaarden. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.
 2. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
 3. VISSERVITALITEIT kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Alle offertes en prijsopgaven door VISSERVITALITEIT zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.
 5. De in de offerte vermelde prijzen zijn uitgesplitst naar exclusief en inclusief Btw, tenzij anders aangegeven.
 6. Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is VISSERVITALITEIT daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij VISSERVITALITEIT anders aangeeft.
 7. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan VISSERVITALITEIT verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

4. De uitvoering van de overeenkomst

 1. VISSERVITALITEIT zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van VISSERVITALITEIT.
 3. Van de opdrachtgever wordt volledige commitment verwacht, omdat dit noodzakelijk is voor het welslagen van de behandelingen.
 4. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. De behandeltrajecten die VISSERVITALITEIT uitvoert, kunnen tot (neven)effecten leiden. Denk hierbij aan dat de opdrachtgever meer leiderschap toont, kiest voor zichzelf tot het verbreken van relaties of het aangaan van een nieuwe functie. Mochten deze beslissingen/eigen initiatieven van de opdrachtgever op enigerlei wijze negatieve gevolgen hebben, dan kan VISSERVITALITEIT hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. VISSERVITALITEIT heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma.
 7. De looptijd van een behandeling of behandeltraject kan variëren. Dit wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.

5. Inschakelen van derden

 1. VISSERVITALITEIT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien de opdrachtgever derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de uitvoering van
 3. de opdracht, zal VISSERVITALITEIT zo nodig communiceren.

6. Betaling(svoorwaarden)

 1. De betaaltermijnen die VISSERVITALITEIT aanhoudt, is 14 dagen en deze worden altijd vermeld op de factuur.
 2. Facturatie gebeurt altijd digitaal.
 3. Betaling gebeurt voorafgaand aan de dienstverlening, tenzij partijen hier van tevoren andere afspraken over hebben gemaakt.
 4. Het is onder bijzondere voorwaarden mogelijk (tegen een meerprijs) in termijnen te betalen.
 5. Indien opdrachtgever heeft gekozen voor betalen in termijnen, is het op ieder moment alsnog mogelijk om versneld/in één keer boetevrij het restant af te betalen. Onder welke voorwaarden en voordelen versneld aflossen mogelijk is, bepalen partijen gezamenlijk.
 6. Als de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door VISSERVITALITEIT een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 8. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft VISSERVITALITEIT het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten. VISSERVITALITEIT is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.
 9. Indien hetgeen in lid 7, zich voordoet, heeft VISSERVITALITEIT het recht de kosten die dit met zich meebrengt, door te voeren naar de opdrachtgever.
 10. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
 11. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft VISSERVITALITEIT het recht de opdracht meteen te stoppen/op te schorten. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting.
 12. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij VISSERVITALITEIT. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 13. Bij bestaande klanten kan VISSERVITALITEIT besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

7. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)

 1. Zowel VISSERVITALITEIT als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;
  i) een verzoek tot faillissement;
  ii) (voorlopige) uitstel van betaling;
  iii) of schuldsanering;
  wordt ingediend, zonder enige verplichting van VISSERVITALITEIT tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 2. VISSERVITALITEIT heeft bij tussentijdse annulering van het behandeltraject het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit alle tot dan toe kosten en de redelijke kosten van gederfde winst.
 3. (Online) Programma/traject. Bij het volgen van een programma/traject, geldt dat annuleren niet mogelijk is. Als opdrachtgever niet coachbaar is of wangedrag vertoont – denk aan (doch niet uitsluitend) zich niet houden aan afspraken, de aangedragen perspectieven niet in de praktijk inzetten, deelnemers respectloos behandelt – dan zal VISSERVITALITEIT schriftelijk een redelijke termijn geven om alsnog na te komen, oftewel zich coachbaar op te stellen en het gedrag aan te passen. Gebeurt dit niet dan is opdrachtgever in verzuim en heeft VISSERVITALITEIT het recht om opdrachtgever uit het programma/traject te zetten, zonder restitutie van de totaal afgesproken vergoeding of zonder dat de VISSERVITALITEIT – betaalverplichting daarmee vervalt. Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen hierna te worden geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven. De toegang tot de online omgeving en eventuele andere systemen, zal worden ontzegd.
 4. Spreekopdrachten en trainingen. Bij een boeking voor een spreekopdracht of training gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  – Tussen de 2 en 6 maanden tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten
  – Tussen 0 en 2 maanden tot het moment van de opdracht: 100% annuleringskosten.
 5. Voor het kopen van een ticket of het bijwonen/volgen van bijvoorbeeld events en workshops gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:
  Tickets/Events/Workshops/(Online) materiaal. Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan ticket voor een nieuwe datum).
 6. Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als VISSERVITALITEIT de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsmail.
 7. Het annuleren van een (losse) afspraak/behandeling kan kosteloos tot 48 uur van tevoren. Binnen deze 48-24 uur voorafgaand aan een (losse) afspraak heeft het recht om 50 % annuleringskosten en binnen 24 uur 100 % annuleringkosten en eventuele extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera. Alleen TRIGGERPOINT RESET COACH kan hierover met opdrachtgever alternatieve afspraken maken.
 8. VISSERVITALITEIT heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.
 9. Is VISSERVITALITEIT toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal VISSERVITALITEIT zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. VISSERVITALITEIT zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

8. Herroepingsrecht en uitsluiting herroepingsrecht

NB. Dit artikel geldt uitsluitend voor consumenten.

VISSERVITALITEIT –

 1. Bij de koop op afstand van diensten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Wanneer je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, kenbaar te maken aan VISSERVITALITEIT
 3. Als de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal VISSERVITALITEIT dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
 4. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de opdrachtgever is gebruikt tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 5. VISSERVITALITEIT kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor diensten zoals hierna omschreven.
 6. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als VISSERVITALITEIT dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 7. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor te leveren diensten die direct worden geleverd, voor zover:
  – de nakoming is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de opdrachtgever; en
  – de opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

9. Overmacht

 1. VISSERVITALITEIT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. VISSERVITALITEIT kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Als VISSERVITALITEIT ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft VISSERVITALITEIT het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. In geval van overmacht zal VISSERVITALITEIT zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

10. Aansprakelijkheid

De leden 1 t/m 6 gelden alleen voor zakelijke afnemers:

 1. VISSERVITALITEIT is uitsluitend aansprakelijk jegens opdrachtgever voor toerekenbare, directe schade.
 2. VISSERVITALITEIT is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is VISSERVITALITEIT aansprakelijk tot de factuurwaarde, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. VISSERVITALITEIT is bovendien slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont schade te hebben geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout).
 4. Aansprakelijkheid van VISSERVITALITEIT, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 6. Bovenstaande leden gelden in alle gevallen tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van VISSERVITALITEIT.
 7. De onderstaande leden gelden uitsluitend voor consumenten:
 8. Indien VISSERVITALITEIT aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:
  a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dan wel de gegevens die door opdrachtgever ter hand zijn gesteld;
  b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  c. fouten of tekortkomingen van door of namens VISSERVITALITEIT ingeschakelde derden;
  d. Overmachtssituaties; tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt.
 9. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is VISSERVITALITEIT slechts aansprakelijk voor het bedrag dat de verzekeraar uitkeert en mocht dit onverhoopt niet zo zijn, tot vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere andere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 10. Aansprakelijkheid van VISSERVITALITEIT, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is geheel uitgesloten.
 11. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van VISSERVITALITEIT of er een wettelijke verplichting hiertoe geldt, is de aansprakelijkheid van VISSERVITALITEIT tot de vergoeding van VISSERVITALITEIT voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 12. VISSERVITALITEIT is niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van door VISSERVITALITEIT ingeschakelde derden, ongeacht of deze derden op advies of met toestemming van de opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 13. Je vrijwaart VISSERVITALITEIT hiertegen en stelt VISSERVITALITEIT schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 14. De opdrachtgever is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het geestelijke en lichamelijke welbevinden tijdens en na het gebruik van de diensten & producten van VISSERVITALITEIT en kan VISSERVITALITEIT niet aansprakelijk stellen voor het correct dan wel incorrect toepassen van alle aan VISSERVITALITEIT gerelateerde diensten.

11. Welzijn

 1. De opdrachtgever verklaart zichzelf voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de aard en inhoud van de desbetreffende diensten van VISSERVITALITEIT.
 2. Als de opdrachtgever twijfelt of het gepast is om deel te kunnen (blijven) nemen aan een dienst, uit oogpunt van zijn/haar welzijn, is het oordeel van VISSERVITALITEIT doorslaggevend.

12. Klachten

 1. De opdrachtgever dient bij een (mogelijk) tekortschieten van VISSERVITALITEIT in de uitvoering van de overeenkomst, VISSERVITALITEIT hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
 2. VISSERVITALITEIT moet eerst in de gelegenheid worden gesteld de tekortkoming(en) binnen een redelijke termijn te herstellen.
 3. VISSERVITALITEIT is aangesloten bij ERISIETSFOUTGEGAAN. Dit instituut ondersteunt op basis van de Wkkgz bij het behandelen van klachten en geschillen. Mocht een klacht niet naar tevredenheid worden opgelost dan kan een opdrachtgever de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van ERISIETSMISGEGAAN. info@erisietsmisgegaan.nl.
 4. Klachten geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 5. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

13. Geheimhouding en privacy/AVG

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
  – VISSERVITALITEIT verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
  – de informatie algemeen bekend wordt;
  – VISSERVITALITEIT optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 4. Persoonsgegevens die VISSERVITALITEIT verwerkt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. VISSERVITALITEIT houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de AVG. In de privacyverklaring lees je hier meer over.

14. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

 1. VISSERVITALITEIT is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.
 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van VISSERVITALITEIT.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van VISSERVITALITEIT is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. VISSERVITALITEIT behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.
 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse opdrachtgevers